VOGUE UKRAINE NOVEMBER 2014

Missy Rayder by Stockton Johnson